Team:AHUT China/Attributions

AHUT

Project name: Biocompass 3.0: The Maze Runner.

Wiki & Art design:

Haochen Wang

group leader

Pu Liang

group leader

Haojie Ding

Document:

Hang Chen

team leader

group leader

Chen Chen

Chenhong Zhang

Mengting Xiong

Ju Zang

Shun Zhou

Presentation& Translation:

Lu Yu

Shuqi Sun

Wan Zhou

Dongxia Pan

group leader

Wenjing Zhang

Xu Wang

Experiment:

Wang Zhu

Group leader

HP

Feiyun Liu

Qing Liu

Xiaoming Wang

Manman Xia

Xueyu Zhu

HP& Collaboration:

Zixuan Fan

Group leader

Pu Liang

Guidance and design

Haochen Wang

PI:

Huji Leng

Advisor

Xiangrong Xu

1st PI

Hao Xu

2nd PI

Instructor:

Zi Liu

Liang Ma

Huili She

Ruilan Cao

×

Loading ...