Team:Shanghaitech/Acknowledgement

Acknowledgement

We would like to sincerely thank the following individuals and organizations for their help and advice.

For guidance of chemistry lab work:

Lei Kou

Min Yang

Pengcheng Xu

Zheng Guo

Qixi Mi

Xiaoyu Yang

For interview:

Luonan Chen

Yong Wang

Tao Yu

Bo Yuan

For biosafety video:

Kenneth A Oye

Meicen Sun

For providing software framework support:

Xinyu Li

For modeling:

Camilla Luni

Luonan Chen

Suwen Zhao

Zhongkai Liu

For providing administrative assistance:

Haoqian Zhang

Xiaoguang Duan

Yang Zhang

For bench and reagent share:

Chao Zhong, Zhong Lab

Jun Liao, Liao Lab

Shen Lab

Zhaobo Lin, Lin Lab

Zhuang Lab

For advice and collaboration:

FAFU-iGEM Team

Fudan-iGEM Team

Peking-iGEM Team

SiCAU-iGEM Team

UCAS-iGEM Team

USTC-igem team

Lanzhou-igem team

For human practice and other social activities:

Jiaming Zhong

Peng Cheng

Qing Yao

Shupeng Shi

Shuyi Shen

Tianhao Lu

Xiaodong Li

Xiaoye Mo

Yixin Chen

Zhaoyan Zhang

Zhe Jin

Zhen Li

No.2 High School attached to ECNU

Pudong Foreign Language School

The Experimental Middle School Attached to Xuhui Institute of Education, Shanghai

High School Affliated to Fudan University